Pri-Niaga - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

Pri-Niaga

Pri-Niaga = perancangan untuk memastikan kelancaran pindahmilik dan kesinambungan hak perniagaan apabila berlaku situasi tertentu

Konsep
Merancang strategi untuk keluar apabila berlakunya kematian, ketidakupayaan, penyakit yang kritikal ataupun persaraan untuk:

 • Memastikan pemindahmilikan hak perniagaan dan kesinambungan berjalan dengan lancar.
 • Melindungi dan memelihara nilaian perniagaan semasa penjualan.

Dengan Pri-Niaga, perkara yang perlu diambil kira ialah:

 • Perjanjian terhadap nilaian perniagaan
 • Mekasnisma pembayaran/pembiayaan
 • Situasi penguatkuasaan diperjelas dalam perjanjian
 • Pengagihan hasil penjualan ditentukan oleh pemilik perniagaan

Kelebihan Pri-Niaga

 • Harga jualan syer telah dipersetujui awal oleh pemegang-pemegang syer/rakan kongsi
 • Perlindungan kewangan kepada waris
 • Mekanisma pembiayaan syer telah ditentukan
 • Waris yang tinggal tidak akan terlibat dalam perniagaan (sekiranya tidak berminat) apabila pemegang syer yang tinggal mengambil alih perniagaan
 • Perniagaan boleh dijalankan seperti biasa dan pelanggan/ pembekal mendapat jaminan dari kesinambungan perniagaan yang terjamin

Tanpa Pri-Niaga
Rakan kongsi yang tinggal menghadapi kesukaran dari segi kewangan untuk membeli syer. Waris akan terlibat dalam perniagaan:

 • Tiada pengalaman
 • Tidak bersepakat dengan rakan kongsi yang lain/wujud perselisihan faham dengan rakankongsi yang lain tentang bagaimana perniagaan harus dijalankan
 • Tidak berminat dengan perniagaan tersebut.
Back To Top